top of page

Foreningens vedtægter

§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Foreningen Sildens Dag, Dragør”.

Foreningens hjemsted er Formandens bopælsadresse.

 

§2. Formål

Foreningens formål er at fremme Dragørs renommé og anseelse gennem aktiviteter, der har direkte link til Dragørs unikke miljø og historiske rødder og som skaber glæde og trivsel.

 

§3. Foreningens virke

Stk. 1. Foreningens primære aktivitet, hvor Foreningens økonomiske ressourcer indgår, er den årlige ”Sildens Dag, Dragør”, som afholdes på Dragør gamle Havn i den sidste weekend i august.

Stk. 2. Yderligere aktiviteter, hvor Foreningen skal stå som økonomisk garant, kan kun iværksættes efter beslutning på foreningens ordinære generalforsamling.  

Stk. 3. Overskud i aktiviteten "Sildens Dag, Dragør" inkl. eventuelle tilskud fra offentlige instanser, private organisationer eller privatpersoner overføres til Foreningens aktiviteter det efterfølgende år. Et eventuelt underskud dækkes af foreningens formue og/eller af en i henhold til §3 stk. 5 ansøgt og bevilget kommunal underskudsgaranti.

Stk. 4. Bestyrelsen kan, når den finder, at ”Foreningen Sildens Dag, Dragør” er økonomisk konsolideret, uddele legater til formål der fremmer Dragørs renommé og anseelse og som skaber glæde og trivsel.

Stk. 5. Foreningen ansøger Dragør Kommune om støtte og eventuel underskudsgaranti til sine aktiviteter ud fra Foreningens formål anført i § 2.

 

§4. Medlemskab

Alle ansøgninger om medlemskab af foreningen skal godkendes af Foreningens bestyrelse.

 

§5. Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales senest ved den årlige generalforsamling.

 

§6. Bestyrelse

Bestyrelsen består af Formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. Formanden er på valg hvert år, mens øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, med tre på valg i lige år og tre i ulige år. Desuden vælges hvert år 2 medlemmer som suppleanter til bestyrelsen.

 

§7. Revision

Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

 

§8. Generalforsamling

Den årlige generalforsamling, der er foreningens øverste myndighed, afholdes inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker ved foreningsudsendelse eller annoncering i Dragør Nyt senest 14 dage før.

 

§9. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den i indkaldelsen fastsatte dato.

  4. Regnskab og fastsættelse af kontingent.

  5. Valg af

  • formand,

  • 3 bestyrelsesmedlemmer,

  • 1 bestyrelses suppleant

  • 1 revisor,

  • 1 revisor suppleant

    6. Eventuelt

§10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/5 af medlemmerne kræver det.

Indkaldelse som i § 8.

 

§11. Generalforsamlingsbeslutninger

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning kræves.

 

§12. Vedtægtsændringer

Ændring af foreningens vedtægter skal vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 21 dages mellemrum. Der kræves mindst 2/3 flertal af de fremmødte på første og simpelt flertal på anden generalforsamling.

 

§13. Ledelse

Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt ulønnet bestyrelse sammensat som beskrevet i § 6 Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Formanden, og ved dennes forfald næstformanden, repræsenterer foreningen og underskriver i foreningens navn.

Sekretæren udarbejder referater af bestyrelsens og generalforsamlingens forhandlinger. Referaterne underskrives af formand og sekretær efter bestyrelsens godkendelse.

 

§14. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren har ansvaret for foreningens midler og opkrævning af kontingent samt regnskabsføring over foreningens indtægter og udgifter og udarbejdelse af årsregnskab. Regnskabet forelægges foreningens revisor senest 10 dage før den ordinære generalforsamling.

 

§15. Foreningens opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum.

Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves ¾ flertal af de fremmødte på første og simpelt flertal på anden generalforsamling. Afstemningen skal ske skriftligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skænkes foreningens midler til formål der fremmer Dragørs renommé og anseelse efter forslag og flertal i generalforsamlingen.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 27. april 2010.

Underskrevet af:

Karl-Jan Heinsvig         Nils Høj                 Klaus Elkær-Hansen

Formand                            Sekretær             Dirigent

Foreningen Sildens Dags
støtter Dragørs foreninger

Vidste du?

Foreningen er drevet af frivillige der ønsker at skabe ekstra liv i Dragør og støtte foreningerne når du køber mad og drikkevarer

bottom of page